Đồng hồ

Lịch

Tài nguyên dạy và học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Thìn (012587655xx))

Điều tra ý kiến

Học như thế nào có hiệu quả nhất?
Học trên lớp
Đi học thêm
Tự học ở nhà
Hỏi bạn bè

Ảnh của tôi

Hat_ve_Me_VN_anh_hung.mp3 HAPPY_NAW_YEAR.swf Buon1.flv Xuan_da_ve.swf Truong_THPT_Da_Phuc_Soc_Son_HN.jpg Hanh_Khuc_Truong_Cap_III_Da_Phuc.mp3 Prettyboy.swf Chia_tay_tuoi_hoc_tro___Thien_Truong_Dia_Hai.mp3 VongTronTinhYeu.mp3 Bai_ca_GVND.swf BuiBayVaoMat.mp3 0.SO_DO_DEN_TRUONG_THPT_DA_PHUC.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf Frame2075_copy.jpg 0.Cong_moi_truong_DP_2.jpg 0.Cong_moi_truong_DP.jpg 0.Hang_D.jpg

Danh lam thắng cảnh

Từ điển trực tuyến

Báo mới - Tin tổng hợp

Sắp xếp dữ liệu

Máy tính bỏ túi

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Lịch vạn liên

  Liên kết

  Chat ... chat ... chat...

  Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Thống kê số lượng học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Sở GD-ĐT Hà Nội
  Người gửi: Vũ Thìn (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:38' 25-05-2013
  Dung lượng: 14.7 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  thèng kª sè l­îng häc sinh ®¨ng ký
  Thi tuyÓn sinh vµo 10 THPT n¨m häc 2013 - 2014
  (Tr­íc §æi nguyÖn väng)

  M· tr­êng Tªn tr­êng ChØ tiªu Sè häc sinh ®¨ng ký Trong ®ã cã §K chuyªn "NV1
  trõ chuyªn" "Ghi chó
  (Dù kiÕn sè phßng thi)" "Ngo¹i
  ng÷"
  NV1 NV2 Tæng
  0101 THPT Phan §×nh Phïng 630 941 50 991 486 455 19 A:941
  0102 THPT Ph¹m Hång Th¸i 546 797 393 1190 216 581 25 A:797
  0103 THPT NguyÔn Tr·i - Ba §×nh 462 807 896 1703 62 745 31 A:807
  0302 THPT T©y Hå 546 817 1170 1987 13 804 34 A:817
  0501 THPT TrÇn Phó - Hoµn KiÕm 630 793 27 820 168 625 26 A:793
  0502 THPT ViÖt §øc 630 912 69 981 201 711 30 "A:902, J:10"
  0701 THPT Th¨ng Long 588 852 8 860 285 567 24 A:852
  0702 THPT TrÇn Nh©n T«ng 546 896 810 1706 98 798 34 "A:813, P:83"
  0703 THPT §oµn KÕt - Hai Bµ Tr­ng 588 448 864 1312 3 445 19 A:448
  0901 THPT Kim Liªn 630 1167 37 1204 671 496 21 "A:1156, J:11"
  0902 THPT Lª Quý §«n - §èng §a 588 1131 63 1194 220 911 38 A:1131
  0903 THPT §èng §a 588 825 775 1600 23 802 34 A:825
  0904 THPT Quang Trung - §èng §a 588 885 1547 2432 33 852 36 A:885
  1101 THPT Nh©n ChÝnh 420 818 145 963 270 548 23 A:818
  1102 THPT TrÇn H­ng §¹o - Thanh Xu©n 504 805 1606 2411 19 786 33 A:805
  1302 THPT Yªn Hoµ 504 1113 136 1249 600 513 22 A:1113
  1303 THPT CÇu GiÊy 462 823 894 1717 93 730 31 A:823
  1501 THPT §a Phóc 504 635 2 637 0 635 27 A:635
  1502 THPT Sãc S¬n 504 647 5 652 2 645 27 A:647
  1503 THPT Trung Gi· 420 696 4 700 0 696 29 A:696
  1504 THPT Xu©n Giang 336 629 5 634 0 629 27 A:629
  1505 THPT Kim Anh 462 654 62 716 0 654 28 A:654
  1506 THPT Minh Phó 294 289 5 294 0 289 12 A:289
  1701 THPT Liªn Hµ 520 773 8 781 7 766 32 A:773
  1702 THPT V©n Néi 480 531 28 559 1 530 22 A:531
  1703 THPT §«ng Anh 400 658 108 766 1 657 28 A:658
  1704 THPT Cæ Loa 480 884 38 922 4 880 37 A:884
  1705 THPT B¾c Th¨ng Long 320 483 187 670 3 480 20 A:483
  1901 THPT Cao B¸ Qu¸t - Gia L©m 504 564 14 578 4 560 24 A:564
  1902 THPT Yªn Viªn 462 798 4 802 10 788 33 A:798
  1903 THPT D­¬ng X¸ 504 882 4 886 0 882 37 A:882
  1904 THPT NguyÔn V¨n Cõ 420 527 40 567 0 527 22 A:527
  2101 THPT NguyÔn ThÞ Minh Khai 480 998 35 1033 130 868 37 A:998
  2102 THPT Xu©n §Ønh 480 758 199 957 37 721 30 A:758
  2103 THPT Trung V¨n 400 552 424 976 7 545 23 A:552
  2104 THPT Th­îng C¸t 400 448 956 1404 0 448 19 A:448
  2105 THPT §¹i Mç 280 377 1396 1773 0 377 16 A:377
  2301 THPT Ngäc Håi 504 598 30 628 87 511 22 A:598
  2302 THPT Ng« Th× NhËm 504 1005 649 1654 46 959 40 A:1005
  2501 THPT ViÖt Nam-Ba Lan 560 767 602 1369 18 749 32 A:767
  2502 THPT Tr­¬ng §Þnh 560 849 168 1017 3 846 36 A:849
  2503 THPT Hoµng V¨n Thô 520 631 83 714 4 627 26 A:631
  2701 THPT NguyÔn Gia ThiÒu 520 686 11 697 148 538 23 A:686
  2702 THPT Lý Th­êng KiÖt 320 441 29 470 7 434 18 A:441
  2703 THPT Th¹ch Bµn 320 575 41 616 0 575 24 A:575
  2901 THPT Mª Linh 400 617 16 633 4 613 26 A:617
  2902 THPT TiÒn Phong 400 509 595 1104 0 509 22 A:509
  2903 THPT TiÕn ThÞnh 320 377 797 1174 0 377 16 A:377
  2904 THPT Quang Minh 320 189 588 777 0 189 8 A:189
  2905 THPT Yªn L·ng 400 613 31 644 2 611 26 A:613
  2906 THPT Tù LËp 320 205 561 766 0 205 9 A:205
  3102 THPT Lª Quý §«n - Hµ §«ng 520 1181 8 1189 775 406 17 A:1181
  3103 THPT Quang Trung - Hµ §«ng 400 817 219 1036 87 730 31 A:817
  3104 THPT TrÇn H­ng §¹o - Hµ §«ng 400 445 162 607 7 438 19 A:445
  3105 THPT Lª Lîi - Hµ §«ng 320 60 56 116 29 31 2 A:60
  3302 THPT Tïng ThiÖn 400 889 595 1484 109 780 33 A:889
  3303 THPT Xu©n Khanh 360 114 1264 1378 0 114 5 A:114
  3501 THPT Ba V× 588 715 842 1557 8 707 30 A:715
  3502 THPT BÊt B¹t 420 308 1029 1337 4 304 13 A:308
  3503 PT D©n téc néi tró 140 37 5 42 0 37 2 A:37
  3504 THPT Ng« QuyÒn - Ba V× 630 1058 82 1140 1 1057 44 A:1058
  3505 THPT Qu¶ng Oai 588 1027 250 1277 14 1013 43 A:1027
  3701 THPT Hoµi §øc A 588 759 298 1057 27 732 31 A:759
  3702 THPT Hoµi §øc B 546 832 177 1009 68 764 32 A:832
  3703 THPT V¹n Xu©n - Hoµi §øc 504 806 734 1540 0 806 34 A:806
  3901 THPT Ngäc T¶o 588 946 62 1008 7 939 39 A:946
  3902 THPT Phóc Thä 546 853 744 1597 24 829 35 A:853
  3903 THPT V©n Cèc 420 468 1138 1606 7 461 20 A:468
  4101 THPT §an Ph­îng 462 667 79 746 5 662 28 A:667
  4102 THPT Hång Th¸i 462 735 1238 1973 1 734 31 A:735
  4103 THPT T©n LËp 462 623 1099 1722 1 622 26 A:623
  4301 THPT Th¹ch ThÊt 546 933 126 1059 3 930 39 A:933
  4302 THPT Phïng Kh¾c Khoan - Th¹ch ThÊt 504 1002 109 1111 4 998 42 A:1002
  4303 THPT B¾c L­¬ng S¬n 280 247 644 891 0 247 11 A:247
  4304 THPT Hai Bµ Tr­ng - Th¹ch ThÊt 504 801 1978 2779 0 801 34 A:801
  4501 THPT Quèc Oai 630 1208 2 1210 5 1203 50 A:1208
  4502 THPT Cao B¸ Qu¸t - Quèc Oai 504 738 25 763 0 738 31 A:738
  4503 THPT Minh Khai 588 760 359 1119 1 759 32 A:760
  4701 THPT Ch­¬ng Mü A 600 1002 61 1063 117 885 37 A:1002
  4702 THPT Ch­¬ng Mü B 600 564 1537 2101 1 563 24 A:564
  4703 THPT Xu©n Mai 600 897 86 983 32 865 36 A:897
  4704 THPT Chóc §éng 600 808 1655 2463 0 808 34 A:808
  4901 THPT Thanh Oai A 504 630 1382 2012 5 625 26 A:630
  4902 THPT Thanh Oai B 504 692 25 717 31 661 28
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓