Đồng hồ

Lịch

Tài nguyên dạy và học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Thìn (012587655xx))

Điều tra ý kiến

Học như thế nào có hiệu quả nhất?
Học trên lớp
Đi học thêm
Tự học ở nhà
Hỏi bạn bè

Ảnh của tôi

Hat_ve_Me_VN_anh_hung.mp3 HAPPY_NAW_YEAR.swf Buon1.flv Xuan_da_ve.swf Truong_THPT_Da_Phuc_Soc_Son_HN.jpg Hanh_Khuc_Truong_Cap_III_Da_Phuc.mp3 Prettyboy.swf Chia_tay_tuoi_hoc_tro___Thien_Truong_Dia_Hai.mp3 VongTronTinhYeu.mp3 Bai_ca_GVND.swf BuiBayVaoMat.mp3 0.SO_DO_DEN_TRUONG_THPT_DA_PHUC.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf Frame2075_copy.jpg 0.Cong_moi_truong_DP_2.jpg 0.Cong_moi_truong_DP.jpg 0.Hang_D.jpg

Danh lam thắng cảnh

Từ điển trực tuyến

Báo mới - Tin tổng hợp

Sắp xếp dữ liệu

Máy tính bỏ túi

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Lịch vạn liên

  Liên kết

  Chat ... chat ... chat...

  Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Danh sách học sinh đỗ đại học NV1 năm 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: DP.
  Người gửi: Vũ Thìn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:06' 06-09-2012
  Dung lượng: 43.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người

  TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

  DANH SÁCH HỌC SINH ĐỖ ĐẠI HỌC NĂM 2012
  `
  STT Họ và tên Khối thi Điểm (Chưa nhân hệ số và không tính điểm ưu tiên) "Ngày, tháng, năm sinh" Trường Đại học
  1 Phan Hà An 12A A 21 HV Tài chính
  2 Nguyễn Hoàng Anh D1 17 Viện ĐH Mở HN
  3 Trần Trung Anh A 19.5 ĐH Thương Mại
  4 Hoàng Hà Bắc A 20.5 ĐH Bách khoa
  5 Nguyễn Thành Công A 19 HV Tài chính
  6 Tạ Trung Dũng A 23.5 ĐH Bách khoa
  7 Nguyễn Văn Giang A 18 ĐH Xây dựng HN
  8 Đỗ Sơn Hà A "17,5" ĐH Bách khoa
  9 Nguyễn Bích Hạnh A 18 ĐH KHTN (ĐHQGHN)
  10 Ngô Văn Hào "A,B" 17.5/21 ĐH Công nghiệp - HV Quân y
  11 Lê Trung Hiếu A 19 ĐH Giao thông vận tải
  12 Nguyễn Ngọc Hoàng A 22.5 ĐH Bách khoa
  13 Nguyễn Quang Huân A 20 ĐH Bách khoa
  14 Lê Thanh Huyền B 18 ĐH Nông nghiệp HN
  15 Lưu Hoàng lâm A 16.5 ĐH Giao thông vận tải
  16 Nguyễn Thị Lê "A,B" 23/22.5 ĐH KTQD/ ĐH Y Hà Nội
  17 Nguyễn Thùy Linh M 20 ĐH Sư Phạm Hà Nội
  18 Nguyễn thị Loan A 17.5 ĐH Thương Mại
  19 Nguyễn Thị Kim Ngân A 19.5 HV Tài Chính
  20 Đàm Thị Phương Nhàn "A,D1" 18/19.5 ĐH Công đoàn / ĐH Lao động XH
  21 Nguyễn Thị Nhung B 15.5 ĐH Sư phạm Hà nội 2
  22 Phạm Minh Quang "A,D1" 24/25 ĐH Ngoại thương / ĐH KTQD
  23 Nguyễn Mạnh Quân "A,D1" 18.5/17 ĐH Công nghệ (ĐHQGHN)/ ĐH CN HN
  24 Cù Anh Sơn A 16.5 HV Kỹ thuật quân sự (Hệ dân sự)
  25 Lê Minh Sơn A 16 ĐH Công nghiệp
  26 Nguyễn Trường Thịnh A 17 ĐH Công nghệ (ĐHQGHN)
  27 Trịnh Thị Tiến A 17.5 ĐH Sư phạm Hà nội 2
  28 Trịnh Xuân Tiến "B,A" 26/21.5 HV Quân y / HV An ninh
  29 Lê Duy Tùng A 20 ĐH Bách khoa
  30 Trần Tiến Tùng A 25.5 ĐH Bách khoa
  31 Phan Ánh Tuyết D1 16 ĐH Công nghiệp HN
  32 Nguyễn Tuấn Vũ A 19.5 HV Bưu chính viễn thông
  33 NguyÔn ThÞ Hµ Ph­¬ng 12B D 25.5 §H Hµ Néi
  34 L· ThÞ Thu Ph­¬ng A 24.5 §H Kinh TÕ Quèc D©n
  35 NguyÔn Xu©n Huy A 23.5 §H B¸ch Khoa HN
  36 TrÇn ThÞ Kim DiÖu D 22.5 §H Ngo¹i Ng÷ - §HQG HN
  37 NguyÔn ThÞ B¶o Anh A 22.5 §H Kinh TÕ Quèc D©n
  38 L©m H¶i Linh B 26 Häc ViÖn Qu©n Y
  39 NguyÔn Thu Th¶o A 21.5 §H Kinh TÕ Quèc D©n
  40 NguyÔn ThÞ Loan A 20.5 Häc VIÖn Tµi ChÝnh
  41 NguyÔn Th¶o Quyªn D 20.5 §H Hµ Néi
  42 §ç TuÊn ThÞnh A 19.5 Häc ViÖn Tµi ChÝnh
  43 Vò Ngäc Liªn A 19.5 §H B¸ch Khoa HN
  44 NguyÔn Th¶o Anh D 18.5 §H Th­¬ng M¹i
  45 NguyÔn Hoµng Giang A 17.5 §H Th­¬ng M¹i
  46 D­¬ng Thu Th¶o A 17.5 §H §iÖn Lùc
  47 D­¬ng Hång Qu©n T 16.5 §H ThÓ Dôc ThÓ Thao
  48 TrÇn H÷u HiÖu D 21 §H Hµ Néi
  49 NguyÔn ThÞ Tó Chinh A 15.5 §H Thuû Lîi
  50 NguyÔn ThÞ Thanh D 20 §H Th­¬ng M¹i
  51 NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn A 20 §H LuËt HN
  52 Ph¹m Minh §øc A 20 §H B¸ch Khoa HN
  53 Lª Minh Hïng A 19 Häc ViÖn Khoa Häc Qu©n Sù
  54 V­¬ng V¨n Hoµng A 19 §H Má §Þa ChÊt
  55 §ç ThÞ Nhung A 18 §H §iÖn Lùc
  56 TrÇn ThÞ H­¬ng A 17 §H C«ng NghiÖp
  57 NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc D 15 §H N«ng NghiÖp
  58 NguyÔn Thu Hoµi A 15.5 §H Khoa Häc Tù Nhiªn
  59 NguyÔn ThÞ Quúnh Anh 12C A 18 Häc ViÖn Hµnh ChÝnh QG
  60 Vò ThÞ V©n Anh A 19 §¹i Häc KHTN - §HQGHN
  61 L­u §øc ¸nh A/B 27/25 §¹i Häc B¸ch Khoa/ §H KHTN
  62 NguyÔn XuyÕn Chi B 22 §¹i Häc S­ Ph¹m Hµ Néi 2
  63 TrÇn ThÞ Chinh A 19 Häc ViÖn Tµi ChÝnh
  64 NguyÔn Anh Dòng A 18 §¹i Häc LuËt Hµ Néi
  65 NguyÔn Minh §oµn A/B 27.5 §H KTQD/Khoa Y §HQG
  66 Hµ Huy §« A 21 §¹i Häc B¸ch Khoa
  67 Hoa V¨n §«ng A "23,5" Häc ViÖn Kü ThuËt Qu©n Sù
  68 TrÇn ThÞ Thu H­¬ng A 19 §¹i Häc S­ Ph¹m Hµ Néi 2
  69 D­¬ng V¨n HiÖp A 23.5 Häc ViÖn Ng©n Hµng
  70 NguyÔn ThÞ HuyÒn A 19 §¹i Häc S­ Ph¹m Hµ Néi 2
  71 NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn A "15,5"
  Avatar

  DANH SÁCH HỌC SINH ĐỖ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - NV1

   
  Gửi ý kiến